Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

CYFROWA AKADEMIA

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie Cyfrowa Akademia” (dalej „Program”) w okresie od 1.09.2016 roku do 30.06.2018 roku.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”). Zasoby programu zostały opracowane w partnerstwie z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i firmą NebulaX i ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne.
 3. Program skierowany jest do nauczycieli matematyki i przyrody szkół ponadgimnazjalnych oraz do pracujących pod ich opieką uczniów. Program ma na celu wesprzeć przygotowania uczniów do matury z matematyki i/lub wzmocnić ich zainteresowanie naukami przyrodniczymi i polega na wykorzystaniu innowacyjnej platformy kursów MOOC.
 4. Uczestnikiem Programu jest szkoła reprezentowana przez dyrektora, nauczyciela lub opiekuna. 
 5. Minimalny okres udziału w Programie to jeden rok szkolny. Uczestnik może w dowolnym momencie podjąć decyzję o przedłużeniu udziału w programie na kolejny rok szkolny. 
 6. Zespół realizuje zadania pod opieką nauczyciela/opiekuna (dalej „Opiekun”). W Programie może wziąć udział dowolna liczba nauczycieli/opiekunów z jednej szkoły oraz dowolna liczba Zespołów (minimum dwa na szkołę).
 7. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Korzystanie z bezpłatnej platformy programu Cyfrowa Akademia www.cyfrowaakademia.pl przez uczniów, nauczycieli i inne osoby jest dobrowolne, nie wymaga osobnego zgłoszenia do Organizatora i nie jest traktowane jako udział w Programie.
 2. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) oraz podpisania Porozumienia o współpracy z Organizatorem (dalej „Porozumienie”).
 3. Zgłoszenia Uczestnika do Programu dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. nauczyciel, lub dyrektor) poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie Porozumienia o współpracy, którego wzór jest dostępny na stronie www programu: .
 4. Uczestnik deklaruje w Porozumieniu minimalną liczbą Zespołów, które wezmą udział w Programie oraz podaje dane kontaktowe do ich Opiekunów.

 

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. Udział w Programie polega na korzystaniu przez uczniów (pod opieką Opiekuna) z wybranych kursów MOOC dostępnych na platformie Programu www.cyfrowaakademia.pl. Każdy Opiekun wybiera kursy zgodnie z potrzebami swoimi i uczniów. Organizatorzy rekomendują wykorzystanie jak największej liczby kursów.
 2. W ramach Programu Opiekun wraz z Zespołem ma za zadanie:
  • zarejestrować się na platformie kursów MOOC www.cyfrowaakademia.pl;
  • skorzystać z minimum z 2 kursów dostępnych na platformie;
  • dwukrotnie w ciągu roku szkolnego zobowiązać uczniów do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, przekazanej przez Organizatora
  • zrealizować z uczniami dwa sprawdziany związane z ćwiczonym materiałem: przed i po wykorzystaniu kursów przez uczniów (np. próbna matura lub próbne matury z ubiegłych lat) i przekazać Organizatorowi ich wyniki, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora;
 3. Po zrealizowaniu działań w Programie, najpóźniej do dnia 30 maja każdego roku roku, Opiekun zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy Organizatorów cyfrowaakademia@ceo.org.pl, wszystkich informacji o których mowa powyżej, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora (dalej: „Sprawozdanie”).
 4. Opiekun ponadto wyrazi zgodę aby Sprawozdanie było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.
 5. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie zadań w Programie/niedostarczenie Sprawozdania w terminie.
 6. Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe. Na prośbę Opiekuna Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów – członków Zespołu - in blanco. Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół.
 7. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  • Organizacja minimum dwóch bezpłatnych szkoleń online (webinaria) na tematy związane z programem. Uczestnicy programu i Opiekunowie mogą zgłaszać Organizatorowi propozycje tematów takich szkoleń.
  • Opracowywanie i udostępnienie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  • Merytoryczna i metodologiczna pomoc w pracy nad zadaniami w Programie.
  • Prowadzenie strony internetowej projektu
  • Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Opiekunów i dyplomów grupowych dla Zespołów (zgodnie z pkt 7).

 

§4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 5. Licencja obejmuje także:
  • zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  • zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  • upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 6. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
  • nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  • przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.
 7. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 9. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 9 Regulaminu.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Zgłaszający, Opiekunowie Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje osoba.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Organizatora: cyfrowaakademia@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Cyfrowa Akademia”
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.a